LR 20151021_Makoy_House 00143.jpg
       
     
Detail LR 20151021_Makoy_House 00084.jpg
       
     
LR 20151021_Makoy_House 00034.jpg
       
     
Detail LR 20151021_Makoy_House 00051.jpg
       
     
Kitchen from LR 20151021_Makoy_House 00298.jpg
       
     
Kitchen sink 20151021_Makoy_House 00318.jpg
       
     
Detail kitchen 20151021_Makoy_House 00263.jpg
       
     
BR guest 20151021_Makoy_House 00232.jpg
       
     
Bath 20151021_Makoy_House 00332.jpg
       
     
Detail BR 20151021_Makoy_House 00368.jpg
       
     
LR 20151021_Makoy_House 00143.jpg
       
     
Detail LR 20151021_Makoy_House 00084.jpg
       
     
LR 20151021_Makoy_House 00034.jpg
       
     
Detail LR 20151021_Makoy_House 00051.jpg
       
     
Kitchen from LR 20151021_Makoy_House 00298.jpg
       
     
Kitchen sink 20151021_Makoy_House 00318.jpg
       
     
Detail kitchen 20151021_Makoy_House 00263.jpg
       
     
BR guest 20151021_Makoy_House 00232.jpg
       
     
Bath 20151021_Makoy_House 00332.jpg
       
     
Detail BR 20151021_Makoy_House 00368.jpg